Com un exercici de transparència i rendició de comptes, estem sotmesos a diferents controls i auditories i disposem de codis, criteris i polítiques de gestió per garantir la sostenibilitat, la transferència i la qualitat del nostre projecte social.

Els comptes anuals de l’Associació ARPAIDS han estat auditats per Avança Auditora i aprovades per la Junta Directiva i l’Assemblea de Socis de l’entitat.

 

* OPINIÓ AUDITOR 2019

Opinión Auditor 2019

 

* Comptes anuals- Memòria econòmica i d’activitat 2019

 

 

* Comptes anuals- Memòria econòmica i d’activitat 2018